Regelgeving

 

Regelgeving van de DoodleBox.pl online winkel

specificeren, onder meer, regels voor het sluiten van koopovereenkomsten via de winkel, met daarin de belangrijkste informatie over de verkoper, de winkel en consumentenrechten.

INHOUDSOPGAVE

 • 1 Definities
 • 2 Contact met de verkoper
 • 3 Technische benodigdheden
 • 4 Winkelen in de winkel
 • 5 Betaling
 • 6 Uitvoering van het contract
 • 7 Het recht om de overeenkomst te herroepen
 • 8 Uitzonderingen op het recht om de overeenkomst op te zeggen
 • 9 Klachten
 • 10 Persoonlijke gegevens
 • 11 Reserveringen

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

 • 1. DEFINITIES

Werkdagen - dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

Account - de gratis Store-functie (dienst die elektronisch wordt geleverd) gereguleerd door afzonderlijke regelgeving, waardoor de Koper zijn individuele Account in de Store kan aanmaken.

Klant - consument in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Koper - elke koper in de winkel.

Regelgeving - dit reglement.

Winkel - DoodleBox online winkel gerund door de verkoper op www.DoodleBox.pl.

Dealer – ConnectOn Sp. zo.o. z siedzibą w Rogoźnik, Parkowa 20, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000722596, dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 6252464506, REGON: 369673865..

 • 2 CONTACT MET DE VERKOPER
 1. Postadres: 42-582 Rogoźnik, Parkowa 20
 2. Adres e-mail: info@doodlebox.pl
 3. Telefoon: 601598336
 • 3 TECHNISCHE EISEN
 1. Voor het goed functioneren van de Store heb je nodig:
  • een apparaat met internettoegang
  • een webbrowser die JavaScript en cookies ondersteunt.
 2. Om een bestelling te plaatsen in de winkel, in aanvulling op de vereisten uiteengezet in paragraaf 1 is een actief e-mailaccount vereist.
 • 4 WINKELEN IN DE WINKEL
 1. De prijzen van goederen die zichtbaar zijn in de Store zijn de totale prijzen van de goederen, inclusief BTW.
 2. De verkoper wijst erop dat de totale prijs van de bestelling bestaat uit de prijs voor de goederen aangegeven in de winkel en, indien van toepassing, de kosten van levering van de goederen.
 3. De goederen die voor aankoop zijn geselecteerd, moeten aan het winkelmandje in de Store worden toegevoegd.
 4. Vervolgens selecteert de koper uit het beschikbare in de winkel: de wijze van levering van de goederen en de betalingswijze voor de bestelling, en verstrekt hij ook de gegevens die nodig zijn om de bestelling te voltooien.
 5. De bestelling wordt geplaatst na bevestiging van de inhoud en aanvaarding van de voorschriften door de koper.
 6. Het plaatsen van een bestelling is hetzelfde als het sluiten van een verkoopcontract tussen de koper en de verkoper.
 7. De verkoper verstrekt de consument uiterlijk bij levering een bevestiging van het sluiten van de koopovereenkomst op een duurzame gegevensdrager.
 8. Sommige prijzen in de winkel zijn alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers, daarom is gebruikersregistratie noodzakelijk.
 • 5 BETALINGEN
 1. U kunt uw bestelling betalen via een snelle bankoverschrijving of met een creditcard.
 2. De verkoper deelt mee dat in het geval van sommige betaalmethoden, vanwege hun specificiteit, betaling voor de bestelling met deze methode alleen mogelijk is onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling.
 3. Door aankopen te doen in de Winkel accepteert Koper het gebruik van elektronische facturen door Verkoper. De koper heeft het recht om zijn aanvaarding in te trekken.
 • 6 VOLTOOID BESTELLING
  1. De verkoper is verplicht de goederen zonder gebreken te leveren.
  2. De uitvoeringstijd van de bestelling is maximaal 7 werkdagen.
  3. In een situatie waarin de Koper onder één bestelling goederen heeft gekocht met verschillende leverdata, zal de bestelling worden verwerkt binnen de termijn die geldt voor de goederen met de langste leverdatum.
  4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (koszt dostawy to 6,8 EUR)
 • 7 RECHT OM OP TE TREKKEN UIT HET CONTRACT
  1. De consument heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst met de verkoper via de winkel te herroepen, onder voorbehoud van § 8 van de voorschriften.
  2. De termijn voor herroeping van het contract verstrijkt 14 dagen na de dag:
   • waarop de consument de goederen heeft verworven of waarop een door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen in bezit heeft gekregen.
   • waarop de consument de laatste zaak in bezit krijgt of waarop een derde, niet zijnde de vervoerder en door de consument aangewezen, de laatste zaak verwerft in geval van een overeenkomst tot eigendomsoverdracht van veel zaken die afzonderlijk worden geleverd.
  3. Om ervoor te zorgen dat de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, moet hij de verkoper op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. Een brief per post of informatie per e-mail).
  4. De consument kan het modelformulier voor herroeping aan het einde van de regeling gebruiken, maar dit is niet verplicht.
  5. Om de termijn voor herroeping van de overeenkomst te halen, volstaat het dat de consument informatie verstrekt over de uitoefening van zijn recht om de overeenkomst op te zeggen vóór de uiterste datum voor herroeping.


GEVOLGEN VAN OPZEGGING VAN HET CONTRACT

  1. In geval van herroeping van de gesloten overeenkomst, geeft de verkoper alle van hem ontvangen betalingen terug aan de consument, inclusief de kosten voor het leveren van de goederen (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit de door de consument gekozen leveringsmethode anders dan de goedkoopste standaardleveringsmethode die door de verkoper wordt aangeboden), onmiddellijk en in elk geval niet later. 14 dagen na de datum waarop de verkoper op de hoogte is gebracht van de beslissing van de consument om gebruik te maken van het recht om de overeenkomst te herroepen.
  2. De terugbetaling wordt door de verkoper gedaan met behulp van dezelfde betaalmethoden die de consument bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere oplossing, in elk geval zal de consument geen kosten in rekening worden gebracht in verband met deze retourzending.
  3. De verkoper kan wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft ontvangen of tot hem het bewijs van terugzending is overhandigd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.
  4. De verkoper vraagt om de goederen onmiddellijk terug te sturen naar het volgende adres: 42-582 Rogoźnik, Parkowa 20, en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de consument de verkoper heeft geïnformeerd over de herroeping van de verkoopovereenkomst. De deadline is gehaald als de consument de goederen terugstuurt vóór de deadline van 14 dagen.
  5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
  6. De consument is alleen verantwoordelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik ervan op een andere manier dan nodig was om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.
  7. Als de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, komen ook de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor rekening van de consument. Over het geschatte bedrag van deze kosten wordt de consument door de verkoper geïnformeerd bij de omschrijving van de goederen in de winkel of bij het plaatsen van de bestelling.
 • 8 UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT VAN HET CONTRACT
  1. Het recht op herroeping van een overeenkomst op afstand komt de consument niet toe met betrekking tot de overeenkomst:
   • waarbij het onderwerp van de service een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking, die na opening van de verpakking niet kan worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, als de verpakking na levering is geopend.
   • waarbij het onderwerp van de service een artikel is dat snel bederft of een korte houdbaarheid heeft.
  2. Het recht om een overeenkomst op afstand te herroepen staat niet toe aan een andere entiteit dan de consument.
 • 9 KLACHTEN
  1. In geval van een gebrek aan de goederen kan de Koper op grond van de garantie of waarborg voorzien in het Burgerlijk Wetboek over de gebrekkige goederen klagen, mits de garantie is verleend.
  2. Met gebruikmaking van de garantie kan de koper, onder de voorwaarden en binnen de termijnen bepaald in het Burgerlijk Wetboek:
   • een prijsverlagingsverklaring indienen
   • in het geval van een aanzienlijk defect - een verklaring van terugtrekking uit het contract indienen
   • vervanging van het artikel door een artikel zonder gebreken eisen
   • eisen dat het defect wordt verwijderd
  3. De verkoper vraagt je om een klacht in te dienen onder de garantie op het postadres of elektronisch adres vermeld in § 2 van het Reglement.
  4. Als blijkt dat het voor de behandeling van de klacht noodzakelijk is om de geadverteerde goederen aan de verkoper te leveren, is de koper verplicht de goederen, in het geval van de consument op kosten van de verkoper, af te leveren op het adres 42-582 Rogoźnik, Parkowa 20.
  5. Indien op het product een aanvullende garantie is verleend, is informatie daarover, evenals over de voorwaarden, te vinden in de productbeschrijving in de Store.
  6. Klachten met betrekking tot de werking van de Store moeten worden gericht aan het e-mailadres dat is vermeld in § 2 van het Reglement.
  7. Behandeling van de klacht door de verkoper vindt plaats binnen 14 dagen.

BUITENGERECHTELIJKE METHODEN VOOR HET BEHANDELEN VAN KLACHTEN EN VOLGENDE VORDERINGEN

  1. Indien de klachtenprocedure niet het door de consument verwachte resultaat oplevert, kan de consument onder meer gebruikmaken van met:

   • bemiddeling uitgevoerd door de bevoegde Provinciale Inspectie van de Handelsinspectie, waarbij u bemiddeling kunt aanvragen. De procedure is in de regel gratis. De lijst met inspecties is hier beschikbaar: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   • bijstand van het bevoegde veld van de permanente arbitragecommissie voor consumentenzaken, werkzaam bij de Provinciale Inspectie van de Handelsinspectie, waarbij een verzoek tot behandeling van de zaak bij de arbitragecommissie moet worden ingediend. De procedure is in de regel gratis. De lijst met rechtbanken is beschikbaar op: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
   • gratis hulp van de gemeentelijke of openbare consumentenombudsman.
   • ODR-internetplatform beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 10 PERSOONLIJKE GEGEVENS
  1. De beheerder van de persoonlijke gegevens die door de koper worden verstrekt bij het gebruik van de winkel, is de verkoper.
  2. De persoonsgegevens van de Koper worden voornamelijk verwerkt op basis van een contract en voor de uitvoering ervan, in overeenstemming met de principes uiteengezet in de algemene verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) inzake gegevensbescherming (AVG). Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door de verkoper is opgenomen in het privacybeleid dat in de winkel is geplaatst.
 • 11 DISCLAIMER
  1. Het is de koper verboden illegale inhoud aan te bieden.
  2. Elke bestelling die in de winkel wordt geplaatst, vormt een afzonderlijk verkoopcontract en vereist afzonderlijke aanvaarding van de voorschriften. Het contract wordt op tijd gesloten en met het oog op de uitvoering van de bestelling.
  3. Overeenkomsten die op basis van dit reglement worden gesloten, worden in het Pools gesloten.
  4. In geval van een mogelijk geschil met een Koper die geen Consument is, is de bevoegde rechtbank de bevoegde rechtbank voor de vestigingsplaats van Verkoper.
  5. Niets in dit reglement sluit de rechten van de consument op grond van de wet uit of beperkt op enigerlei wijze.
  6. Bepalingen met betrekking tot goederen en verkoopovereenkomsten zijn dienovereenkomstig van toepassing op digitale inhoud en overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud, tenzij de verordeningen deze kwesties afzonderlijk specificeren.

   Bijlage 1 bij de voorschriften


   Hieronder vindt u een modelformulier voor herroeping dat de consument wel of niet mag gebruiken:

   SJABLOON VOOR HERROEPING VAN HET CONTRACT
   (dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd als u het contract wilt herroepen)

   ConnectOn Sp. z o. o
   42-582 Rogoźnik, Parkowa 20, e-mailadres: info@doodlebox.pl

   - Ik / Wij (*) ……………………………………………………………… hierbij informeren / informeren (*) over mijn / onze terugtrekking uit het verkoopcontract van de volgende items (*) / voor de levering van de volgende dienst (*) / voor de levering van digitale inhoud in de vorm van (*):

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   - De datum van sluiting van het contract(*)/ bon(*) …………………………………………………………………………………………………………..

   - Naam en achternaam van de Consument (en): ………………………………………………………………………………………………………………… ……

   - Adres van de consument (en): …………………………………………………………………………………………………………………… …………

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………
   Handtekening van de consument
   (alleen als het formulier in papieren versie wordt verzonden)

   Datum …………………………………… ..

   (*) Schrappen wat niet past.